Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster på gatufasaden

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gathuset på Kronobergsgatan 21-23 med start denna vecka. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas. Fasadarbeten kommer sannolikt också att starta på den del av gårdshusens fasader som vetter mot parkeringen på fastigheten söder om vår fastighet och detta planeras med start i juni månad om tillstånd erhålls från grannfastigheten. Renoveringsarbetet beräknas pågå till och med vecka 30.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Fönster samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com

Tidplan för fasadarbetet

Nu pågår fasadrenoveringen för fullt och de hus som berörs i skrivande stund är gårdssidan av gatuhuset och teatern. På gathusets gårdssida putsas nu fasaden och hela arbetet med den fasaden beräknas pågå fram till slutet av juli.

På teatern har man byggt ställningar och har blästrat de finare detaljerna för att behålla dem. Därefter kommer ett ljudmässigt störande arbete att sätta igång med bilning och plåtarbeten. Arbetet med teatern beräknas pågå fram till slutet på augusti – början på september.

För de resterande gårdshusen kommer ställningar att börja byggas i vecka 33 och beräknas avslutas i vecka 45.

I mars 2016 planerar vi att sätta igång med fasaden ut mot gatan och det arbetet beräknas pågå fram till och med juni 2016.

Renoveringsarbeten av fasad och tak samt fönster

Renoveringsarbeten kommer att utföras på gårdsfasaden på Kronobergsgatan 21-23 med start onsdag 29 april. Arbetet startar med att ställning kommer att byggas.

Vi ber boende i berörda lägenheter tänka på följande:

-Balkonger ska vara tömda, kvarlämnat material ansvaras ej för.

-Balkongdörrarna kommer att låsas/skruvas igen från utsidan, detta p.g.a. att arbetsmiljöansvaret åligger entreprenören under tiden renoveringen pågår.

-Fönster, dörrar samt ventiler ska hållas stängda, då arbetet som utförs är dammigt/bullrigt.

-Skyddsintäckning av fönster kommer att göras. Denna intäckning kommer att sitta för fönster och dörrar största delen av tiden vi renoverar.

-Bullriga arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl. 07:00-16:00

-Frågor gällande renoveringen mailas till Brf Good Templars styrelse: goodtemplarbrf@gmail.com

Fasadarbetet försenat

På grund av utdragen hantering av vår bygglovsansökan så saknar vi idag besked om startdatum för fasadrenoveringen. Vi beklagar att detta påverkar oss som bor i föreningen, men vi kan inte starta utan bygglov från stadsbyggnadskontoret. Vi gör allt vi kan för att påskynda processen och kommer att återkomma med mer information så fort vi vet mer! För tillfället har därför de som parkerar på gården möjlighet att nyttja parkeringen.

Snart dags för fasadrenovering!

Till våren är det dags för den efterlängtade fasadrenoveringen. Behovet är stort och tjänsten är nu upphandlad. Renoveringen kommer att starta framåt mars, beroende på väder.

Löpande information kommer att läggas upp på vår hemsida under fliken ”Fasadrenovering” och alla medlemmar rekommenderas att regelbundet läsa där. Vill ni ha information direkt till mailen så måste ni skicka er egen mailadress till goodtemplarbrf@gmail.com. Ni kan också använda den mailadressen om ni har några frågor till styrelsen.

Under hela renoveringsperioden kommer vi inte att ha tillgång till parkeringsplatserna på gården, pga de byggnadsställningar som kommer att stå där. Det innebär att alla som i dagsläget har en parkeringsplats kommer att vara hänvisade till att parkera på gatan eller i något av de närliggande parkeringshusen. Detsamma gäller cyklar som står pakerade längs fasader på gården och på gatan.

I april kommer föreningen också att genomföra en avgiftshöjning. Det var länge sedan avgifterna justerades senast och på grund av oförutsedda kostsamma renoveringar i samband med vattenskador samt den kommande fasadrenoveringen, kräver nu föreningens ekonomi en höjning. Andelstalen kommer att justeras i samband med detta och höjningen kommer att bli cirka 20%-30% per lägenhet.

Fortsatt underhåll i tvättstugan

Då styrelsen under året arbetat med att byta ut maskinparken i tvättstugan så står nu på tur att dra in cirkulerande varmvatten till samtliga tvättmaskiner och byta ut den trasiga grovtvättmaskinen. Varmvattnet till maskinerna kommer att sänka våra driftskostnader och tiden som det tar för maskinen att tvätta.
Den maskin som kommer att ersätta den gamla grovtvätten kommer att bli en helt ny 8 kilos Electrolux som väger tvätten och anpassar sig efter vikten. Det kommer inte att gå att tvätta trasmattor eller större mattor men täcken, mindre mattor och soff- och kuddöverdrag går bra. Större tvättgods bör lämnas in hos professionell tvätt.
Samtidigt kommer vi att ta bort den torktumlare som står mellan tvättmaskinerna då det också är en energivinst. Nu har vi dessutom bra torskskåp och en torktumlare som är ansluten till ventilationen.
På sikt kommer även de små tvättmaskinerna att bytas ut, men vi använder dem så länge som de fungerar väl.

Ny sortering av grovsopor

grovsoporStyrelsen har beställt återvinningskärl med hämtning som kommer att placeras i grovsoprummet. F r om slutet av denna vecka kommer det att vara möjligt att slänga kartong/plast/glas/metall i markerade kärl. Även tidningskärlen kommer att flyttas ner till källaren så att allt står samlat. Tänk på att det är mycket viktigt att man slänger rätt sak i rätt behållare!

Vi kommer även fortsättningsvis att kunna lämna grovsopor i samma rum. Men även nu är det förbjudet att ställa dit elartiklar, miljöfarligt avfall och byggavfall. Dessa transporterar man själv till lämplig återvinningsstation!

Service utförd i tvättstugan

Den tvättmaskin som varit trasig en längre tid har nu reparerats. Styrelsen ser över samtliga maskiner och kommer framöver att åtgärda de maskiner som är i störst behov av reparation eller byte. Mangeln, torktumlarna och det vänstra torkskåpet står högst upp på prioritetslistan och styrelsen går nu igenom offerter för att byta ut dessa.

Du kan själv tipsa och felanmäla här!