Föreningsstämma 31 maj

Bostadsrättsföreningen Good Templar kallar till föreningsstämma.

Onsdag 31 maj kl 19.00 i föreningens övernattningsrum.

Dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning samt budget för nästkommande verksamhetsår Årsredovisning för 2016 återfinns på http://www.brfgoodtemplar.se.

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatsdisposition

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er

15. Val av revisor/er

16. Val av två ledamöter i valnämnden

17. Eventuella motioner – bifogas som bilaga

18. Övriga ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

19. Stämmans avslutande

Städdag 13 maj

Vårens städdag äger rum lördag den 13 maj kl 10-12. Vi gör en gemensam insats med sopning och annat arbete för att fräscha upp inför sommarsäsongen. 

Vi avslutar med korvgrillning på gården vid Stallet om vädret tillåter och i annat fall med lunch på Pizzeria Formaggio. 

Vi ses!